Polityka prywatności

  1. Wprowadzenie
  2. Informacje na temat Polityki

Wprowadzenie

Longevity Center sp. z o.o. dba o prywatność Klientów oraz przetwarza dane osobowe z poszanowaniem zasad przetwarzania danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – (dalej jako: „RODO”).

Informacje na temat Polityki

Zgodnie z art. 13 RODO Longevity Center sp. z o.o. informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Longevity Center sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej 9, kod pocztowy 00-761, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000796083, NIP 5252796113, REGON 38394670800000, z którą można się skontaktować poprzez adres e-mail: hello@longevity-center.eu telefonicznie pod numerem: +48 884 084 040 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2) Inspektorem ochrony danych w Longevity Center sp. z o.o. jest rodo@longevity-center.eu  z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@longevity-center.eu , telefonicznie pod numerem: +48 884 084 040 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji celów zdrowotnych przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w zw. z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.).;
b) w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym- art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c) w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535);

4) Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:
imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, datę urodzenia, PESEL, adres e-mail, oznaczenie płci, w przypadku osoby małoletniej – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, opis stanu zdrowia lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa. Odbiorcą danych mogą być także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym dostawcom systemów IT, dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym), dostawcom usług marketingowych, dostawcom usług doradczych, osobom upoważnionym w związku z realizacją praw Pacjenta. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione również na podstawie przepisów prawa, m.in. art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.).

6) Pani/Pana dane osobowe w związku ze zlecaniem usług zewnętrznym podmiotom nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody;

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9) Administrator danych osobowych udostępnia dokumentację medyczną Pani/Panu lub przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Panią/Pana.

10) Pani/Pan ma prawo upoważnić w pisemnych oświadczeniach, wskazane przez siebie osoby:
a. do uzyskiwania informacji o Pani/Pana stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
b. do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

11) Administrator danych osobowych, zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

12) Dokumentacja medyczna Pani/Pana, w tym przetwarzane w dokumentacji dane osobowe są przechowywanie przez okres 20 (dwadzieścia) lat zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417 ze zm.), z wyjątkami wymienionymi w ww. przepisie. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń są one przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych są przetwarzane przez okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane są od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.

13) Dane osobowe Pani/Pana nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

14) Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).

15) Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00).

WITAMY W LONGEVITY CENTER

Aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny i zapewnić najlepsze możliwe usługi, używamy plików cookie i innych technologii do przetwarzania danych osobowych. Dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać ustawieniami prywatności. Polityka Cookies

Approve